Izvođenje građevinskih radova

IZVOĐENJE RADOVA

 

GRAĐEVINSKIH RADOVA

OBRTNIČKIH RADOVA

INSTALATERSKIH RADOVA

HORTIKULTURNIH RADOVA

RADOVA ZELENE IZGRADNJE

RADOVA NA OBNOVI:

 

- izvođenje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova koje je potrebno izvršiti na radovimaobnove (sanacije) ne konstrukcijskih dijelova zgrada (zabati, dimnjaci, krovovi)

- izvođenje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova koje je potrebno izvršiti na radovima obnove i ojačanja konstrukcijskih dijelova zgrada (stropovi, nosivi zidovi, temelji)

 

 

IZVOĐENJE RADOVA OBUHVAĆA:

 

• povjeravanje izvođenja građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete   za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

• izvođenje radova tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za energetska   svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu

• ugrađivanje građevnih i drugih proizvoda, te postrojenja u skladu s Zakonom o gradnji i posebnim propisima

• gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji  uređuju gospodarenje otpadom

 • oporavljanje i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalog tijekom građenja na gradilištu sukladno  propisima koji uređuju gospodarenje otpadom

 • sastavljanje pisane izjave o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine

• osiguranje dokaza o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke,  dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom(PODIJELIT U NEKOLIKO RAZLIČITIH TOČAKA)

 

 

DOKUMENTI:

 

Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)

​Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (N.N. 102/20, 10/21)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (N.N. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (N.N. 43/14)