Stručni građevinski nadzor

„Vaša sposobnost postavljanja ciljeva i planiranja njihovog postizanja glavna je vještina uspjeha.“
-Brian Tracy

 

- provođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova cijelo vrijeme trajanja od strane ovlaštenih inženjera građevinarstva, arhitekture, strojarstva, elektrotehnike

- izrada završnih izvješća nadzornih inženjera nakon završenog izvođenja radova

- financijsko praćenje projekta obnove

 

 

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA OBUHVAĆA:

 

• nadziranje izvođenja radova koji trebaju biti u skladu sa građevinskom dozvolom, zakonima i posebnim propisima

• utvrđivanje da li je glavni projekt u pogledu gabarita građevine u skladu sa lokacijskom, odnosno građevinskom dozvolom

• utvrđivanje da li je iskolčenje građevine obavila ovlaštena osoba za obavljanje poslova državne izmjere i  katastra nekretnina

• utvrđivanje da li izvođač ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja

• određivanje provedbe kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete ugrađenih materijala i opreme

• upozoravanje investitora na eventualne nedostatke odnosno nepravilnosti koje uoči tijekom građenja

• sastavljanje završnog izvješća o izvedenoj građevini

 

 

DOKUMENTI:

Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N. 78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (N.N. 102/20, 10/21)

Pravilnik  o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (N.N. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19)